Plánované odbory na školský rok 2019/2020:

4. roč. Študijné odbory

1.A              30 žiakov     s vyučovacím jazykom maďarským  a slovenským

9245 M       ochrana osôb a majetku KLIK KRITERIA <<

6362 M         kozmetička a vizážistka

6405 K         pracovník marketingu

3. roč. Učebné odbory

1.A                 20 žiakov     s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským

2487 H 01        autoopravár-mechanik

2683 H 03,04    elektromechanik

3355 H            stolár

6456 H             kaderník

2. roč. Nadstavbové štúdium

1.A             15 žiakov      s vyučovacím jazykom maďarským  a slovenským

6403 L         podnikanie v remeslách a službách