Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2018/2019

posted in: Aktuality | 0

Vážení žiaci 9-ročníka !

Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola Zlaté Klasy
Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy
Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2018/2019
na odbor vyžadujúci overenie špeciálnych zručností – talentové skúšky
Študijný odbor: 9245 M – ochrana osôb a majetku. Štúdium končí maturitnou skúškou.
V prípade otázok :
Mobil : 0949 438 153 , tel.: 031/5691031
E-mail: info@sous-zlateklasy.sk
www: sous-zlateklasy.sk
I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo
nadania ( talentové skúšky) a týka všetkých žiakov bez rozdielu.
2. Termíny prijímacích skúšok:
1. riadny termín 12.4.2018 od 8,00 hod.

Náhradný termín 26.4.2018.
3. Postup pri podávaní prihlášok: Prihlášky na stredné školy pre študijné odbory,
ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008) podáva žiak ZŠ (uchádzač) alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára.
Základná škola (riaditeľ ZŠ) odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára.
Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú
školu v termíne ako je uvedené vyššie.
4. Pozvánky na prijímacie skúšky: Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý uchádzač písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola.
5. Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli
zúčastniť prijímacej skúšky v určenom riadnom termíne.
6. PREDPOKLADY PRE PRIJATIE :
a) Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
b) Splnenie podmienok prijímacieho konania.

II. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE :
1. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:
Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polroka 9. ročníka z predmetov SJL, ANJ, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, GEO, OBN.
Body za prospech :
Priemer do 1,50 = 25 bodov
Priemer do 2,00 = 20 bodov
Priemer do 2,50 = 15 bodov
Priemer do 3,00 = 10 bodov
Priemer do 3,50 = 5
2. Posúdenie správania (známky zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ) prednostne
prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré).
3. Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom
veľmi dobrý zdravotný stav.
4. Rozsah a obsah prijímacích skúšok – Overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008
a) Testy študijných predpokladov: test všeobecných vedomostí ( test obsahuje
učivo jednotlivých predmetov základnej školy )
b) Overenie všeobecných pohybových schopností: (telesná zdatnosť)
 Skok z miesta
 Sed – ľah za 1 minútu
 Výdrž v zhybe na hrazde
 Beh na 50 m
5.Bodové hodnotenie a celkový počet získaných bodov:
a) V časti testy všeobecných vedomostí je maximálny počet získaných bodov 40.
Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 10 bodov.
b) V časti všeobecných pohybových schopností je maximálny počet bodov 40
Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 10 bodov.
c) Body za prospech (rozsah v bode č.1) sa pripočítajú k bodom získaných
v jednotlivých častiach skúšky (bod č.5, a, b).
III. ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:
1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch
častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa
zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.
2. Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov zverejní riaditeľ školy na
internetovej stránke školy v určených termínoch v zmysle zákona.
3. Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dostane každý zúčastnený
uchádzač písomne.
4. Zápis do I. ročníka: úspešným uchádzačom, ktorým bolo doručené
Rozhodnutie o prijatí na štúdium, bude súčasne oznámený termín, miesto a
spôsob zápisu na štúdium.
Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v máji 2018 na sekretariáte školy.
Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na
stránke školy.
V Zlatých Klasoch Ing. Eva Csicsayová
riaditeľka školy